Oferta

Adaptacja projektu

W trakcie procesu ADAPTACJI PROJEKTU oferujemy pomoc przy wyborze projektu typowego oraz sprawdzenie czy jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Wybrany projekt dostosujemy do lokalnych warunków gruntowych oraz sprawdzimy zgodność rozwiązań konstrukcyjnych pod względem panujących stref klimatycznych na przedmiotowej działce. Wprowadzamy proponowane przez Inwestora zmiany w projekcie, m.in. zmiana wymiarów i usytuowania okien, zmiany funkcjonalne w układzie pomieszczeń, poszerzenie budynku, dodanie podpiwniczenia itp. Poddamy analizie usytuowanie budynku na działce oraz wykonamy projekt zagospodarowania terenu wraz z obszarem oddziaływania obiektu na działki sąsiednie w formie opisowej i rysunkowej, na aktualnej mapie do celów projektowych.

W procesie inwestycyjnym załatwiamy niezbędne pozwolenia, decyzję, uzgodnienia oraz inne dokumenty wynikające z usytuowania działki i prawa lokalnego, w tym:

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji celu publicznego,
 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
 • mapę do celów projektowych,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej,
 • warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz wód deszczowych,
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej,
 • decyzję lokalizacji zjazdu – dotyczy drogi publicznej,
 • wypis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • opinia geotechniczna i hydrogeologiczna,
 • wyłączenie działki z użytkowania rolniczego lub zaświadczenie o braku konieczności wyłączenia,
 • wnioski o odstępstwa.
blueprint-g05808bd75_1920
drawing-g66838eac1_1920

Ceny usług, ze względu na specyfikę wykonywanych prac, ustalane są z klientem indywidualnie.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.